foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5
....ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอสวี จังหวัดชุมพร........  

Edu-Gov Links

No. Page Views

00005045
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
15
73
4861
73
518
5045

Your IP: 18.205.192.201
2021-08-04 22:57

กรรมการบริหารสมาคม

นางอุไร หิตโกวิท
นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสวี


     
 นางจุฑารัตน์ เจริญสุข
อุปนายก
นางศิริวรรณ ไชยชนะ
อุปนายก 
นางวารุณี พฤกษ์พิมาน
อุปนายก 

นางสาวปราณี  หนูหนัน
เลขานุการ

 
นางสาวศิริอร    คล้ายสกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวติยาภรณ์   นาคนิยม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอภัยวงศ์  แสนมา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสาลินี ศรีสมัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวภัทรวดี  จำใบรัตน์
เหรัญญิก

นางสาวศรัญญา ฉิมปลอด
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาวสุภาวิณี  กุศลชู
ผู้ช่วยเหรัญญิก

 

 นางเฟื่องฟ้า  ป้องเรือ
นายทะเบียน

นางสาวกฤษณา  ทองเกิด
ผู้ช่วยนายทะเบียน


นางฉวีวรรณ  พรหมขจร
ปฏิคม

นางธีราพร  บุณคุ้มครอง
ผู้ช่วยปฏิคม


นายชาติชาย  ชนชีวัฒน์
ประชาสัมพันธ์

นายวิชัย  ดีสมุทร
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวจิราพร  ยมสงค์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 


นายสุรเชษฐ์  ทองแย้ม
กิจกรรม


นางสาวเกศกนกเพชร  ทองอยู่
วิชาการ

นายชาญณรงค์  เกษแก้ว
ผู้ช่วยวิชาการ


นายธรรมรัช  มัชฌิมวงศ์
เทคโนโลยี

 

นายณัฐพล  มากสังข์
ผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยี


 

Copyright 2021  Sawi Teacher Professional Association.:: Webmaster:chatchai1961@gmail.com:Mobile 093-574-2039